หนังสือ ภาษาไทย ป.2

หนังสือ ภาษาไทย ป.2
หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.2
รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง นายมานพ สอนศิริ และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2